درباره ما

 

پوریا تعبدی

میکروتیکفا

 

پوریا تعبدی

MTCINE, MTCIPv6E, MTCNA, MTCRE, MTCTCE, MTCUME, MTCWE

مشاور و مدرس بین المللی میکروتیک


  • ۰۹۱۷۷۳۶۶۲۸۳

 

امیرحسین فروزانی

میکروتیکفا

 

امیرحسین فروزانی

MTCNA,MTCIPv6E ,MTCWE, MTCRE, MTCTCE, MTCUME

مشاور بین المللی میکروتیک


  • ۰۹۰۱۱۸۸۴۰۴۸